ماهنامه تحلیلی اجتماعی-اقتصادی

ماهنامه تحلیلی اجتماعی-اقتصادی
www.farazalborz.org
info.faraz.Alborz@gmail.com : آدرس اینترنتی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهدی توسلی
زیر نظر شورای سیاستگذاری
سردبیر: محمد اکبری
طراح: رقیه حبیبی
گرافیست و صفحه آرا: نگار احمدزاده
مدیر فنی: سید میثم عطاپور
نشانی: نظرآباد-خیابان تهران-جنب فرمانداری-ساختمان کوثر- طبقه 3
تلفن: 45350967 ، 45350966 - 026
تلفن سازمان آگهی ها:
45367390 ، 026-45367391
سامانه پیام کوتاه: 10000007910451