توضیح و تصحیح

- در صفحات 6 و 7 شماره دوم نشریه، به دلیل خطای سهوی، نام نویسنده مقاله خواندنی «استاد غلام رضا دبیران استاندار البرزی یزد » آقای اسماعیل آل احمد از قلم افتاده بود که بدین وسیله ضمن پوزش از خوانندگان گرامی و نویسنده محترم، تصحیح می شود. - در صفحه 10 شماره دوم نشریه، روستای باغبان کلا از توابع شهرستان ساوجبلاغ به اشتباه مزار استاد مرتضی ممیز )پدر هنر گرافیک ایران( دانسته شده. این در حالی است که این روستا، محل زندگی استاد بوده و مزارش در آرامستان روستای تکیه اغشت از توابع شهرستان ساوجبلاغ قرار دارد. جهت آگاهی بیشتر درا ینب اره رجوع کنید به یادداشت «نیم ن گاهی به تکیه روستایی در اغشت » که در همین شماره از فراز البرزمنتشر شده است.