غلط بود؛ هم اسلام ضرر کرد هم کشور

اسماعیل آل احمد

م ق د م ه ن خ س ت باز یخوردن در زمینی که دیگران آن را برای ما چیده اند همان چیزی است که همیشه در سیره امامان پاک، خبری از آن نیست. بیایید دوباره کنار رویدادهای سد ههای نخستین اسلام قرار بگیریم تا ببینیم که تا چه حد به معصوم، شبیهیم. آن زمان که از امیرمومنان، برآشفتن م یخواهند او سکوت م یکند. آنان حرم ت خانه و خانواده امام را در نهایت ناباوری مسلمانان م یشکنند تا امام بشورد و به همین بهانه او را از سر راه بردارند اما او بازی نم یخورد. همه فشارها را به کار م یبرند تا حضرت مجتبی را به جنگی وادارند که نتیج های جز بدنامی امام و حق به جانبی معاویه ندارد اما امام، قافیه را از چنگال آنان بیرون م یکشد و منظومه آن صلح افتخارآمیز را می سراید. در تاریکی حاکم بر جهان اسلام و تنهایی همه جانبه امام شهیدان، دست بیعت را به سمت او دراز می کنند اما او برم یآشوبد و و از مدینه بیرون م یزند تا همه فرص تها را از آن میمو نباز شرا بخواره بگیرد و در معرکه جنگ و پیش چشم همگان، جهان اسلام را به بیداری فراخواند. م یخواستند امام را ب یسر و صدا در همان مدینه به بیعت یا مرگ، دچار کنند اما امام، کوس رسوایی آنان را در نقطه سو قالجیشی کربلا بیخ گوش همه تا همه تاریخ نواخت. یوسف، م یخواست با کشتن زلیخا خود را از دست او برهاند و این یعنی بازی در زمین زلیخا و رسوایی چند برابر یوسف. )عیون اخبارالرضا علیه السلام، شیخ صدوق، ج 1، ص 171 ، قم: شریف رضی، چ 1، 1378 ( درست در همین اثنا است که برهان خداوندی به داد او م یرسد و او را به سکوت وام یدارد و سرانجام به نجات یوسف م یانجامد. این بر مدار ایده ناخیرخواهان نچرخیدن را در داستان حضرت موسی و آن یار بن یاسرائیل یاش هم م یتوان دید که وقتی برای بار دوم از او خواست تا در دعوای او با یک فرعونی پا در میانی کند تلنگری ب هموقع را پیش پایش نهادند تا دوباره در آن دام نیفتد. )رک: قرآن کریم، سوره قصص، آیات 15 19 ( م ق د م ه د و م عزيزان من! ما در شناختن دشمن، دچار اشتباه نخواهيم شد. اين را دشمن بداند. خيال نکند که اگر آمدند و چند نفر آدم ساد هلوح و معمّم را وادار کردند که حرفي بزنند، ما اشتباه م يکنيم و خيال م يکنيم که دشمن ما اين ها هستند. اي نها کسي نيستند. دشمن، خود را پشتپ رده پنهان م يکند. دشمن که جلو نم يآيد و خود را نشان نم يدهد. دشمن سعي م يکند شناخته نشود. آن کسي که سينه سپر م يکند و به خيال خود جلو م يآيد يک عامل است. ممکن است خودش هم نداند عامل است. امام بزرگوار، مکرّر م يفرمود که گاهي دشمن با ده واسطه، يک نفر را تحريک م يکند که حرفي بگويد يا کاري را انجام دهد. اگر شما بخواهيد دشمن را بشناسيد بايد ده واسطه را طي کنيد و برويد. دشمن انقلاب در ايران يعني ايادي استکبار جهاني راحت م يتوانند ده واسطه پيدا کنند و خودشان را ... به بيچار هاي برسانند و او را به حرفي؛ به گفت هاي و به يک موضع گيري غلط و ناشيانه وادار کنند. آن قدر در کشور ... هستند که واسطه بشوند تا آن ده واسطه را درست کنند و خبر غلط و حرف دروغي را به فلان آدم بيچاره و مفلوک بدهند و او خيال کند که اوضاع و احوال به صورتي است که بايد حالا حرفي زد. خودش و ديگران و زن و بچه خود را به بلا بيندازد. ) Khamenei.ir چهارشنبه 05 / 09 / 1376 ( مقدمه سوم قضیّ ه سفارت عربستان که البتّه کار بسیار بدی بود؛ کار غلطی بود و هرکسی کرده باشد کار غلطی است؛ ... سفارت عربستان که هیچ، در سفارت انگلیس هم که چند سال پیش، آن اتفّاق افتاد، بنده بدم آمد؛ اصلاً هیچ قابل قبول نیست ای نجور عملیّات؛ این عملیّات، عملیّات بسیار بدی است. به ضرر کشور و به ضرر اسلام و به ضرر ه م ه ا س ت. Kamenei.ir( چهارشنبه 30 / 10 / 1394 ( مقدمه چهارم آن چه در این مقدمه آمده را با آن چه که در مقدم ههای دو و سه آمده مقایسه فرمایید. گوینده سخن این جا کجا و حضرت رهبری کجا؟ چون عربستان، رأ سالفتنه است. این نیست که سفارت با سفارت یکی باشد. ما با سنگ زدن و مهر کوبیدن به کله لاریجانی مخالف بودیم؛ ما با ب ه هم ریختن مجلس سید حسن خمینی مخالف بودیم؛ با به هم ریختن مجلس احمد ینژاد مخالف بودیم؛ ما با حمله به خانه فلان مرجع مخالف بودیم. همه سیره ما را دید هاند. برای همه تعج بآور است. حق هم دارند که بگویند: ... از شما بعیده که حمایت کنید از این جریان. م یگویند آقای ... آدم با استدلالیه؛ مطابق با منویات آقا حرکت کرده است؛ همیشه حرف آقا را زودتر متوجه م یشدند. من هم م یپذیرم تعجب شما را. من به عنوان کسی که همیشه با تندرو یها مخالفت کرد هام، دارم حمایت م یکنم. عربستان که فسق علنی دارد مثل انگلیس و آلمان و آمریکای امروز نیست که آرام سر م یبرند؛ مثل معاویه برخورد م یکنند با این نم یتوانید درگیر بشوید... اهل بیت هم ای نگونه رفتار م یکردند. فاسقی که مثل معاویه نیست مثل یزید است برخورد دیگری را م یطلبد. مگر سیدالشهدا با یزید کنار آمد؟ )پایگاه خبری تحلیلی انتخاب )Entekhab.ir مقدمه پنجم در این مقدمه هم باز از شما م یخواهم که بین این دیدگاه و نگاه متعالی و مترقی و با عزت و آبروی آقا قیاس کنید. آقا هم فقط به موضوع عربستان و پلید یهای آن پرداختند. انتظار نداریم که آقا در این فضای بی نالمللی، این کار را تأیید کنند ولی تقبیح نکردند. شاید آقا این استثنا بوده است؛ شاید هم نبوده است اما غیرت و شور انقلابی، مورد اقبال آقاست. نم یشود که به سر رفتن غیرت اجتماعی یک جوان، توهین کرد، پس تربیت نکنید این جوری جوان را و اگر در همه چیز صبر کرد در جای دیگر سر م یرفت. در اینجا سر نم یرفت در کشتن زکزاکی سر م یرفت چون او را خواهند کشت. )پایگاه خبری تحلیلی انتخاب )Entekhab.ir سخن پایانی در این که چه کسی چه کاری کرده و چه کسی چه برداشتی کرده م یشود بسیار سخن گفت و البته خوانندگان ارجمند به خوبی م یدانند که بین ماه من تا ماه گردون، چقدر تفاوت است. سخن مه متر آن است که چه کنیم تا دیگر در فضای ناب دستگاه اسلام و انقلاب، چنین افرادی و چنین دیدگا ههایی رشد نیابد و تولید و تکثیر نشود؟ دیدگا ههایی که به جای خود را با معیارها و ملا کهای اسلام و انقلاب، تطبی قدادن و ه مراه کردن، آسمان و ریسمان به هم م یبافند تا م نشان ارضا شود. با یک توجیه آبکی تمام دستگاه اه لبیت علیه مالسلام را که به برکت کرامت آن خانواده پاک در اختیارشان است به ستاد انتخاباتی فلان کاندیداتور تبدیل کنند. گله هولناک دیگری که در این میان بر زبان جاری است حمایت ب یحد و حصر برخی عزیزان بزرگوار این دیار از چنین افرادی است. اگر ملاک عنایت، انجام کار فرهنگی است پس چرا آقایان به برخی فعالان فرهنگی به اندازه یک سلام و یک جواب نامه دادن، وقع نم ینهند اما به یک مجموعه فرهنگی مرتبط با این دیدگاه، عنایت ب یحد و حصر م یورزند؟ این جریان را یک بار دیگر مرور کنیم که ایا واقعا اتفاقی است که کسانی بریزند و یک کاری در تهران و مشهد انجام دهند و ب یدرنگ بازتاب آن به جلس های تند و تیز علیه ایران و تشیع ختم شود؟! آقایان احتمال نم یدهند که با برنام هریزی همان کسانی که سفار تشان را از سر غیرت نه غارت!!! به هم ریختیم به این ضرر و شرری که کشور و اسلام متحمل شد دامن زد هایم؟! راستی آیا ما ناخواسته با ده واسطه بر اساس چینش و مدیریت همانانی که خواست هایم علی هشان غیرت بورزیم بازی نخورد هایم؟!