كارگا ههاي آموزشي تئاتر نظرآباد در نيمه راه

به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ وارشاد اسلامي شهرستان نظرآباد رنجبركهن ر ييس اين اداره در گفتگويي اعلام كرد دور ههاي آموزشي تخصصي در رشت ههاي نمايشنام هنويسي و بازيگري به نيمه راه خود رسيده و استقبال علاق همندان از اين كارگا هها مطلوب است . رنجبركهن افزود با همت هنرمندان انجم ن هنرهاي نمايشي و بسيج هنرمندان دور ههاي آموزشي كارگاهي بازيگري در روزهاي س هشنبه و پن جشنبه و دوره تخصص نمايشنام هنويسي با حضور ندا ثابتي عضو انجمن نويسندگان تئاتر و مسئول انجمن هنرهاي نمايشي شميرانات در روزهاي دوشنبه تاكنون با موفقيت برگزار شده است. شايان ذكر استكه مقرر شده آثار پايان دوره اين كلا سها نيز به اجراي عمومي برسد.