روزهای ناپاك ساوجبلاغ

ریس اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ گفت: براساس اطلاعات دریافتی از ایستگا ههای سنجش آلودگی هوا مستقر در 2 نقطه از شهرستان، شهروندان ساوجبلاغی از ابتدای امسال تاكنون 23 روز هوای پاك، 170 روز هوای سالم، 106 روز هوا در وضعیت ناسالم برای گرو ههای حساس، 9 روز هوا در وضعیت ناسالم برای همه گرو هها و یك روز هوا بسیار ناسالم را تجربه كردند كه 18 روز از این ایام كه هوا در وضعیت ناسالم برای گروهای حساس بود مربوط به روزهای پایانی هفته یعنی روز پن جشنبه بود. نیك كار گفت: هما نطور كه در بررسی آمار و نتایج ایستگا ههای سنجش آلودگی هوا مشهود است آلودگی هوای ساوجبلاغ اغلب به ذرات معلق مربوط م یشود كه مه مترین منابع انتشار این آلودهك‌ننده هوا وسایل نقلیه موتوری، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی، استقرار بیش از 22 معدن شن و ماسه و 8 واحد از كارخان ههای آسفالت منطقه تهراندشت و حاشیه آزادراه كرج قزوین است. وی ادامه داد: از جمله آثار زیانبار این نوع آلودهك‌ننده هوا بر انسا نها را م یتوان شایع شدن انواع سرطا نها، سوزش چشم، تحریك سامانه تنفسی، افزایش حساسیت در برابر عوامل بیماری زا و بیمار یهای قلبی عروقی و تشدید بیمار یهای مزمن چون آسم را نام برد .