20 هزار متربع مربع از اراضی تغییر کاربری یافته نظرآباد قلع و قمع شد

محمد قیومی، دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد از قلع و قمع اراضی تغییر کاربری یافته در این شهرستان خبر داد. وی در تشریح جزئیات این خبر گفت:ا ینا قدامات در روستاهایا نبارتپه وا براهیمب یگی در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها انجام شده و بناهای احداثی به تعداد 32 مورد در مساحت 120 هزار متر مربع قلع و قمع و به حالت سابق برگردانده شد. دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد همچنین از تخریب یک بنای احداثی در حریم قانونی راه ها نیز خبر داد و اظهار داشت: این تخریب با استناد به ماده 17 و تبصره یک ماده 6 قانون ایمنی راه ها انجام شد.