انقلاب اسلامی در استان البرز

شهرستان اشتهارد تظاهرات در اشتهارد کرج طى هفتهاى که گذشت اشتهارد کرج چندین بار شاهد تظاهرات گستردهاى بود. در روزهاى یکشنبه [17 دی 1357] و دوشنبه [18دی 1357] به دنبال اعلام روز عزاى ملّى، مردم اشتهارد به دنبال تعطیل کردن مغازهها و کار خود به راهپیمایى پرداخته و در حالی که پلاکاردها و عکسهایى از آیات عظام در دست داشته شعارهایى بر ضد دولت بختیار و استبداد می-دادند. در حوادث چند روز گذشته اشتهارد، نوجوانى به نام عبداالله هارى بر اثر اصابت گلوله یکى از مامورین که لباس شخصى بر تن داشت مجروح شد و اکنون در بیمارستان بسترى میباشد (روزنامه کیهان، 21 دی 1357). شهرستان ساوجبلاغ دستور پاره کردن عکس شاه در مسجد جامع هشتگرد گزارش خبر / موضوع: محمد عارف فرزند محمود / واعظ مسجد جامع هشتگرد کرج به کلیه کسبه هشتگرد دستور داده که تمثال شاهنشاه آریامهر را در مغازههای خود نگهداری ننمایند که در نتیجه کلیه کسبه به ویژه محمدعلی کرمی و فرّخ پورمهران و حاج محمد معدنی تمثال شاهنشاه آریامهر را پاره نمودند. نظریه شنبه - خبر بالا صحت دارد / نظریه یکشنبه: نظریه شنبه تائید میگردد / نظریه سهشنبه: در مرخصی است / نظریه 2 هـ ک: 1. مراتب جهت انجام تحقیقات بیشتر و تعیین صحت و سقم موضوع به ژاندارمری کرج منعکس گردیده است؛ 2. از یکشنبه خواسته شد با تحقیق از سایر منابع و همکاران چگونگی را روشن و گزارش نماید [11/6/1357] (انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، ج 10، ص 372). گزارش یکی از مخبرین ساواک درباره محمد عارف گزارش خبر/ اظهارات تحریکآمیز بر علیه سلطنت در یکی از مساجد هشتگرد / دو روز تاسوعا و عاشورا جهت شرکت در عزاداری محلی به هشتگرد کرج رفته بودم. در نهایت تعجب و تاسف مشاهده نمودم که پیشنماز در محل بنام عارف در دو شب تاسوعا و عاشورا پس از انجام نماز مغرب و عشا به منبر رفت و به جای گفتار مذهبی با شعارهای ضد میهنی مردم را به تظاهرات برانگیخته و اظهار داشت هر چه من میگویم شما هم گفته مرا دم بگیرید و با صدای بلند بگویید نامبرده به مقام شامخ سلطنت و سایر مقامات مملکتی توهین و آن هم به حدی که من از نوشتن آن شرم دارم ولی با توجه به اینکه کاملاً دستگاه خودم را از وجود این اشخاص نابکار مطلع سازم به عرض میرسانم در روی منبر با تکان دادن هر دو دست کراراً کلمه مرگ بر شاه را بر زبان آورده و به تمام مقامات مملکتی و جناب آقای نخستوزیر به لحن دیگر توهین نموده و جوانهای محل را تحت تاثیر و افکار کثیف خودش قرار داده است و مرتباً آنها را تشویق به نوشتن شعارها در روی دیوار منازل در محل مینماید در خاتمه به طوری که شنیده شده است نامبرده تاکنون 2 مرتبه به ساواک کرج احضار ولی هیچ گونه تاثیری در وضع خودش نداده است. [20/9/1357] (انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، جلد 19، ص 427). شهرستان طالقان کنترل غیرمحسوس آیتالله طالقانی از: فرماندهی گروهان ژاندارمری / به: سازمان اطلاعات و امنیت شهرستان کرج / تاریخ: 17/12/ - 1338شماره: 20/1333 ه ک/ سیدمحمود طالقانی/ خواهشمند است دستور فرمایید به پاسگاه طالقان ابلاغ نمایند با در نظر گرفتن موقعیت سیاسی و اجتماعی و همچنین وضعیت نامبرده بالا کلیه آمد و رفتهای وی را به بخش طالقان به طور غیرمحسوس کنترل و حتیالامکان اطلاعاتی درباره اینکه شخص مورد بحث در چه ساعت و تاریخ و با چه کس و یا کسانی و وسلیه چه شخصیتی به منطقه دعوت گردیده و اینکه منظور از آمدن وی به هر صورت به منطقه چه بوده کسب و این سازمان را در اسرع وقت در جریان قرار دهند. رییس سازمان اطلاعات و امنیت شهرستان کرج. ه خدیوی / اقدام کنید راجی 12/17 [17/12/1338] (یاران امام به روایت اسناد ساواک: آیتالله سیدمحمود طالقانی، ج 29، ص 16). شهرستان فردیس گزارشی درباره محمدعلی تقویراد موضوع: محمدعلی تقویراد / نامبرده بالا که به اتفاق دوستان به ده فردیس رفته بود برای عدهای از جوانان که اکثراً دانشآموز هستند صحبت مینمود که برای دختران هم روز بخصوصی معین کنید تا برای آنها هم صحبت کنیم و تعداد 30 جلد کتاب دکتر علی شریعتی که همراه آورده بود به کتابخانه مدرسه فردیس داد و اظهار مینمود خدا بیامرزد دکتر علی شریعتی را کتابهایش تا ده فردیس هم راه پیدا کرده و اضافه نمود روز 28/3/37 [28 خرداد 1357] در مسجد ارک یادبود دکتر علی شریعتی بود مردم قیام کردند و با مامورین به زد و خورد پرداختند و در خیابان سپه شعار میدادند ما، منصور را میکشیم به امید پیروزی حکومت اسلامی ضمناً دکتر سام و پدرش هم سخنرانی کردند. او در پایان اضافه کرد برای شب جمعه که به خارج از شهر میرویم برای شب باقلا پلو و برای صبح عدسی درست میکنیم و حدود چهل نفر خواهیم بود. نظریه شنبه: تقویراد همچنان به اعمال خلاف خود ادامه میدهد / نظریه یکشنبه: اعمال و رفتار خلاف تقویراد به موقع گزارش میگردد / پاسداری نظریه سهشنبه: نظریه یکشنبه مورد تایید است / شاهد نظریه 20 هـ ر: نظریه سهشنبه تایید می گردد. مرآت [29/3/1357] (انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، ج 6، ص450). شهرستان کرج سخنرانی تحریکآمیز و انجام تظاهرات در کرج سخنرانی تحریکآمیز و انجام تظاهرات اخلال گرانه در کرج / 1. از ساعت 22:10 الی ساعت 23:25 روز 11/6/57 (2537 شاهنشاهی)، مجلسی با شرکت حدود 350 نفر از قشریون مذهبی در مسجد علی ابن ابیطالب واقع در دولتآباد کرج تشکیل گردیده است. در این مجلس واعظی بنام «قدس محلاتی» به منبر رفته و پس از ایراد سخنانی در زمینه روز معاد، برای روحالله خمینی و طالقانی و آیتالهی قمی دعا نموده که جمعیت حاضر صلوات فرستادهاند. پس از خاتمه سخنرانی نامبرده، جمعیت مذکور از مسجد خارج و قریب 200 نفر از آنها ضمن انجام تظاهرات، شعارهایی به طرفداری از خمینی دادهاند که با دخالت ماموریت انتظامی متفرق گردیدهاند. 2. حدود ساعت 23 روز 11/6/57 عده کثیری از قشریون مذهبی در بخش اشتهارد از توابع کرج، با انجام تظاهرات اخلال گرانه به وسیله چوب و سنگ چند جام از شیشههای یک دستگاه جیپ ژاندارمری را شکستهاند که ماموین با شلیک 41 تیرهوائی آنها را متفرق کردهاند. ارزیابی خبر: خبر صحت دارد/ اقدامات انجام شده: مراتب به نخستوزیری اعلام گردیده است (انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، ج 10، ص371). تظاهرات در شهر کرج [4/10/1357] با توجه به اینکه مجلس روضهخوانی مسجد جامع کرج بدون مجوز در دو روز قبل برگزار و بانی مشخصی نداشته است لذا روز جاری توسط فرمانداری نظامی کرج از برگزاری مجدد آن جلوگیری گردید. ضمناً از ساعت 17 روز جاری، تظاهرات پراکندهای در نقاط مختلف شهر کرج منجمله خیابانهای مظاهری، فرح، بهار، پهلوی و میدان شاه عباسی توسط عدهای از جوانان که اغلب آنان دانشآموز بودهاند صورت گرفته و تا ساعت 19:30 ادامه که با مداخله مامورین فرماندار نظامی و تیراندازی هوایی تظاهرکنندگان در اغلب نقاط متفرق لکن عدهای از آنها در خیابان پهلوی مقابل اورژانس کرج به اخطارهای پیدرپی مامورین و تیراندازی هوایی توجهی ننموده و با مامورین درگیریهایی حاصل که از نتیجه تیراندازی مامورین بنا به اظهار فرماندار نظامی و بررسیهای معموله 2 نفر مجروح و گفته میشود یک نفر بر اثر اصابت گلوله کشته و توسط تظاهرکنندگان از محل برده شده است که چگونگی و تحقیقات لازم در این مورد و مشخص نمودن رقم دقیق مجروحین و کشتهشدگان احتمالی دیگر ادامه دارد که به موقع به استحضار میرسد. پرنیانفر/ ساعت وصول 21:50 / گوینده ـ آقای حاجیان در بولتن درج گردید/ جهت هرگونه اقدام به استحضار ریاست دایره عملیات برسد. روحانی 6/10/57 / تلفنی به عرض معاونت دوم رسید و در اجرای اوامر به دفتر ویژه نخستوزیری اعلام شد/ بولتن 5/10/57 1 / روزنامه کیهان نوشت که «روز چهارم دی ماه بین مردم کرج و نظامیان برخورد شدیدی روی داد که گفته می-شود 12 نفر کشته و تعداد زیادی مجروح شدهاند. از روز چهارم دی ماه تاکنون (16/10/57) کلیه بانکها و مغازهها در کرج تعطیل است.» (ش 10605، ص 8) ماموران مسلح امروز جنایت بزرگی در کرج مرتکب شدند. تعداد کشتهشدگان در این سند یاد نشده است، اما در اسناد روز بعد ساواک تصریح میکند که در حوادث امروز (4/10/57) هشت تن جان باختند (انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، ج 22، ص151). شهرستان نظرآباد تظاهرات دانشآموزان و معلمان نظرآباد درباره: تظاهرات دانشآموزان / برابر اعلام سازمان کرج از ساعت 18 روز 2/8/57 عدهای از معلمین و دانشآموزان نظرآباد مقدم بخش ساوجبلاغ که حدود دویست نفر بودهاند مقابل دفتر انجمن محل نظرآباد که جلسهای با حضور بخشدار تشکیل شده بود به تظاهرات پرداخته و چهار جام از شیشههای دفتر مزبور را شکسته که بخشدار محل با آنان تماس حاصل و خواستههای آنان را جویا که به شرح زیر بوده است: 1. انحلال انجمن؛ 2. تبدیل زمینهای مقدم به پارک؛ 3. رسیدگی به کار انجمن ده در گذشته؛ 4. استقرار پاسگاه در نظرآباد. ساعت 10 روز 3/8/57 نیز عدهای از دانشآموزان نظرآباد مقدم اقدام به تظاهرات نمودند که وسیله مأمورین ژاندارمری متفرق شدند. عاملین اصلی این تظاهرات که معلم میباشند عبارتند از: تبریزیان، جعفر کریمی، جعفر اصل فلاح، قدیمی و چلبیانی که مشخصات کامل آنان متعاقباً به استحضار خواهد رسید. پرنیانفر - گوینده / کشفی - گیرنده / 57/8/3 - ساعت 1445 / اسامی افراد محرک به فرمانداری نظامی منعکس گردد [2/08/1357] (انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، ج 14، ص87).