انقلاب اسلامی در كرج

کتاب 620 صفح هایا نقلاب اسلامی در كرج نوشته دکتر حمید كرم یپور، در سال 1391 به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است. نویسنده در معرفی این کتاب نوشته است: «انقلاب اسلامی از نظرگا ههای مختلف م یتواند مورد مطالعه قرار گیرد. در برخی آثار خاطرات دس تاندركاران انقلاب مورد توجه واقع م یشود، در برخی دیگر اسناد و مستندات تاریخی و در بعضی دیگر بررسی رویدادهای انقلاب در سطح ملی و همچنین در نواحی و مناطق خاصی مبنای مطالعه قرار م یگیرد. انقلاب اسلامی ایران كه ثمر ه رهبری حضرت اما مخمینی و پیروی مردم مسلمان ایران از ایشان بود، در پهن های گسترده به نام ایران به وقو عپیوست كه ویژگی مهم آن اسلامی و همگانی بودن آن است. در پژوه شهایی كه تاكنون پیرامون انقلاب اسلامی در مركز اسناد انقلاب اسلامی انجام شده بخشی به موضوع اخیر یعنی بررسی تاریخ انقلاب اسلامی در شهرستا نها اختصاص یافته است كه آثار پرارج و مهمی هستند. از جمل ه این نوع تاری خنگار یها كه با تكیه بر اسناد و خاطرات و منابع پژوهشی تألیف شده است، انقلاب اسلامی در كرج است. كرج به علت بافتِ جمعیتی و ویژگ یهای خاص خود حوادث و تحولات ویژ های در جریان انقلاب اسلامی داشته است. فقدان حوزه علمیه كهنسال و همچنین فقدان بازار سنتی در آن موجب گردید مبارزات اسلامی در كرج رویكرد كارگری و دانشجویی داشته باشد. با این حال كرج به دلیل داشتن باغات همواره محل رفت و آمد علما و مبارزان مسلمان بوده است.