ثبت احوال تاریخ ساوجبلاغ

ذکرالله زنجانی )متولد 1353 ش( کارشناس ارشد باستا نشناسی است که در محوط ههای باستانی استان البرز پژوه شهایی را انجام داده است. استقرار عصر آه ن منطقه ساوجبلاغ بر م ب ن ا ی م طال ع ه ظرو ف س ف ا ل ین عنوان پایا ننامه کارشناسی ارشد وی است که در سال 1383 زیر نظر دکتر بهمن فیروزمند ی و دکتر رضا مستوفی در دانشکد ه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به سرانجام رسیده است. این پایان نامه دانشجویی در سال 1384 با حمایت فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ و با عنوان شناسنامه تاریخی ساوجبلاغ در 215 صفحه چاپ شده است. کاوش در محوط ههای باستانی جیرفت، مارلیک و ازبکی از دیگر فعالی تهای پژوهشی این باستا نشناس البرزی است. زنجانی در معرفی کتاب خود نوشته است: «ش ن ا خ ت است قراره ا ی ع صر آه ن و پراک ن دگ ی آ نه ا و ش ن ا خ ت وی ژگ یه ا ی فرهنگی و م ق ا یس ه محوط هها ب ا م ن اط ق ه م جوار و ار تب اط فرهن گهای عصر آهن از اهداف اصلی این پژوهش است. برا ی نمون هگیر ی، از آثار به جای مانده )داد ههای فرهنگ ی( از جمله قطعات سفالین بر سط ح و اطرا ف تپ هها و محوط هها ی باستانی استفاده شده است . رو ش پژوهش، کتابخان های و میدانی است. ابزار انداز هگیری GPS ، دوربین عکاسی ، ابزارهای تحریری و فنی است. در این پژوهش، یافت ههای م ح وط هه ا ی م ورد بررس ی و ح ف ار ی شده مربوط به دور ه آهن در شهرستا نهای ساوجبلاغ و نظرآباد با داده های باستا نشناخت ی دیگر استقرارهای ع صر آه ن، م ورد مطالعه قرار گرفته است.