دست خط منتسب به امام خمینی )ره( و یکی از علمای شهرستان نظرآباد

دست خط منتسب به امام خمینی )ره( و یکی از علمای شهرستان نظرآباد پس از امضای ایشان در 12 امرداد 1316 ش، 78 سال است که در کتابخانه تربیت تبریز، نگهداری می شود. زمانی که امام خمینی )ره( رهبر کبیر انقلاب اسلامی در سال 1316 ش به تبریز مسافرت کرده بودند، حین بازدید از کتابخانه تربیت این شهر، دست خطی را برای این کتابخانه نگاشته ا ند که طی آن از کتابخانه تربیت، ب ه عنوان محلی برای سیاحت علمی و زیارت یاد کرده اند. در سند مورد اشاره، امضای آیت ا لله ابوالقاسم مجتهدی، آی تا لله میرزا ابوالفضل نجم آبادی )از علمای خاندان نجم آبادی که ریشه در روستای نجم آباد از توابع شهرستان نظرآباد واقع در استان البرز دارد( و آیت الله سید صادق لواسان ی نیز ثبت شده است. یادآور می شود، کتابخانه تربیت در سال 1377 ق و با تلاش شادروان محمدعلی تربی ت، از چهر ه های فرهنگی و رجال مشهور مشروطیت، تأسیس شده و مکانی بسیار غنی از کتب مختلف شناخته م ی شود.