آیا می دانید؟

دکتر محمود نجمآ بادی متولد ) 1282 1379 ( پدر تاریخ پزشکی ایران و نویسنده بیش از 45 کتاب و 500 مقاله است. از جمله افتخارات او دریافت نشانه علمی شوالیه از کشور فرانسه است. دکتر مهدی محقق درباره ی ایشان برآن است که میراثی که قرن ها فراموش شده بود به وسیله ی دکتر نجم آبادی به جهانیان شناسانده شد و او شیخ مشایخ تاریخ طب ایران است. دکتر علی اکبر ولایتی می گوید: دکتر محمود نجم آبادی کل علم طب را با خود برد