از نسل پادوسبانان برغان

زکریا مهرور

کیومرس )کیومرث( ک یمنش در 1288 خورشیدی در برغان زاده شد. پدرش کیخسرو کیا از بزرگان طایفه کیای برغان بود و نسبش به پادوسبانان، حکمروایان خطّه شمالی ایران )مازندران و البرز( م یرسید. کیومرس در قریه، تحصیلات ابتدایی و مقدمات عربی را نزد ملای برغان که در آن روزگار مرکز بلوک ساوجبلاغ و از توابع تهران بود گذراند؛ سپس برای ادامه تحصیل به تهران روانه شد و با پایان گرفتن تحصیلات متوسطه، در اداره کل انتشارات و تبلیغات به کار طبع کتاب و همکاری با نشریاتی همچون گلشن، کوشش و ارمغان پرداخت و اشعار و مقالات ادبی را منتشر ساخت. ک یمنش چندی نیز در وزارت کار و بیمه اجتماعی به کار پرداخت و منشأ خدمات اجتماعی و دولتی متعددی شد. وی در 1367 خورشیدی درگذشت و در آرامگاه پیر سی بدارک برغان آرمید. بر سنگ مزار او این دو بیت که حاکی از طبع آزاده اوست نقش بسته است: هر روز زین خرابِ غ مآلودم یرو ن د جمعی که هفته دگر از یاد م یروند این زندگی حلال کسانی که ه م چ و س ر و آزاد زیست کرده و آزاد م یروند غزل زیر یکی از سرود ههای شیوای این شاعر صمیمی و خوشنام است: عمر طی گردید و من دربند هجرانم هنوز جان برفت از دست و من در فکر جانانم هنوز عشق افکندم به سوز و صبر آور د م ب ه س ا ز کام دل حاصل نشد از این و آنم هنوز یوسفم بر مصر دلها پادشاهی م ی ک ن د من به بوی پیرهن پابند کنعانم هنوز شمع امیدم فسرد از تند باد خ ش م د و س ت سخت جانی بین که باز او را زیارانم هنوز عشق چون گنجم فروافکند از و ی ر ان ه ه ا گنج عشقم من اگر خامش به ویرانم هنوز باک نبود گر سرشکم کرد تر ک ه م د م ی زانکه در دل هست خونابه فراوانم هنوز گرچه از دل نامراد یها کشیدم ک ی م ن ش باز تنها دل بوَُد از دوستارانم هنوز توضیحات و ارجاعات: 1. پادوسبانان، پادشاهان و امیران محلی طبرستان و جبال البرز بودند که قریب نه قرن فرمانروایی کردند و نسب آنان به ساسانیان م یرسید. از آثار باقیمانده از این سلسله در برغان ساخت مسجد جامع به فرمان کیومرث پسر بیستون پسر گستهم پسر زیار در 821 هجری است. بازماندگان پادوسبانان در اغلب روستاهای جبال پراکند هاند و لقب کی یا کیا با خود دارند؛ 2. روزنامه کوشش به صاحب امتیازی شکرالله صفوی از 1301 در تهران منتشر م یشد؛ 3. مجله ارمغان به صاحب امتیازی وحید دستگردی از 1307 تا 1321 در تهران نشر م ییافت؛ 4. چهل و هشت تن از شعرای معاصر، نعم تالله ذکایی بیضای ی، تهران، 1339 ، صص 113 - 110 ؛ 5. شاعران تهران از آغاز تا امروز، ج 2، مجید شفق، تهران، سنایی، چاپ اول، 137