مجاز صفر و یک در حقیقت خانواده

ناصر شکری، دکتر فض لالله طالبی، دکتر شهرام هاش منیا، نقش و تأثیرات مدیریت تکنولوژی شبک ههای مجازی و اجتماعی بر خانواد ههای ایرانی؛ مطالعه موردی: استان البرز، شیراز، کنفرانس ملیّ آیند هپژوهی علوم انسانی و توسعه، 1394 . چکیده: فضای مجازی شبک ههای اجتماعی یکی از مه مترین ابزارها برای نمود یافتن اثرات جهانی شدن است. این فضای مجازی عرصه وسیعی از اطلاعات و نمودهای مختلف معنایی را ایجاد م یکند. هدف از این پژوهش ارایه یک الگوی مناسب برای مدیریت بهینه شبک ههای مجازی و اجتماعی و اثربخشی مثبت یا منفی یک پدیده اجتماعی و نحوه مدیریت آن است. این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی و از طبقه پیمایشی است که در آن با استفاده از پرسشن امه محقق و دریافت نظر کلیه افراد استان البرز در زمینه تاثیرات و نحوه استفاده از شبک ههای مجازی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. جامعه آماری تحقیق را 250 نفر از بین دانشگاهیان استان البرز به صورت خوش های تشکیل داده است. به همین منظور از آزمون اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس استفاده گردید که در این آزمون مشخص گردید که رابطه بین استفاده از شبک ههای مجازی با گسست خانواد هها از لحاظ ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مثبت و مستقیم است و از لحاظ ابعاد سیاسی و امنیتی، رابطه وجود ندارد.