سنجه کتاب، میوه چین درخت دانایی شما

سنجه کتاب، نهالی است در گلدانی کوچک که تنها رمز حیاتش، آبیاری آن به چشمه دانش شما است. کتاب نویسنده البرزی یا کتابی با موضوع البرز از نویسنده ای غیر البرزی همان چشمه دانش است. این چشمه را به نشانی نشریه راهنمایی فرمایید.