چه کسی تروریست است؟

مهدی توسلیان

جدال دجال غرب با آخرین پیامبر و آخرین امام علیهماالسلام عنوان فرعی کتابی است که مهدی توسلیان در 135 صفحه وزیری با جلد شومیز پوشیده از سلفون مات در بهار سال 1394 به بهای 9000 تومان با شمار 1000 نسخه به بازار آفرینش و خوانش آورده است. ناشر تهرانی ورای دانش، صفح هآرایی کتاب را به عباس خدایی و طراحی جلد را به محمد افشار اصل سپرده که البته طراحی بهتر از صفح هآرایی از کار درآمده است. چه کسی تروریست است؟ با پی شگفتار و 36 فصل کوتاه و ضمائم اما بدون فهرست منابع و نمایه و ویراستار به پایان م یرسد. منابع برخی فص لها در پایان آن آمده ولی در باقی موارد، نشانی نوشت هها را ندیدم. کتاب پر از عکس است که کیفیت بسیاری از آ نها خوب نیست و برخی هم دفرمه شد هاند. این آسیب از کسی که خون استاد کریم توسلیان نخستین و خاطر هانگیزترین عکاس نظرآباد در ر گهایش جاری است کمی عجیب است. آقای توسلیان با حوصله تمام بعد از اسامی خاص، تلفظ انگلیسی آن را آورده که بسیار کار مهمی است. او اکنون کسالتی دارد. چه خوب است اگر با خواندن حمد شفا سلامت یاش را از حضرت حق بخواهیم. فراز پایانی پشت جلد کتاب: ... توماس فریدمن یکی از تحلیل گران سیاسی آمریکا در سخنان خود این گونه پرده از خصومت سران غرب علیه اسلام برم یدارد: اسلام، بزرگترین دشمن غرب است و جنگ با این دشمن، تنها با ارتش ممکن نیست بلکه باید در مدارس، کلیساها، مساجد و معابد به رویارویی با آن پرداخت. وضعیت بخش کودک و نوجوان