وضعیت بخش کودک و نوجوان کتابخان ههای عمومی استان البرز

مریم مقدم

مریم مقدم در پژوهش دوره کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دان ششناسی خود به سراغ وضعیت بخش کودک و نوجوان کتابخان ههای عمومی استان البرز رفته و در اقدامی ستوده به چاپ آن پژوهش در سال 1394 دست زده و نشر آن را به ناشر کرجی رهام اندیشه سپرده. وضعیت بخش کودک ون وجوان کنابخان ههای عمومی استان البرز و تاثیر آن در جذب کودکان و نوجوانان، عنوان کامل این کتاب است که با 135 صفحه وزیری و شمار هزار نسخه در طرح جلدی کودکانه به بهای 15000 تومان به بازار نوشتن و خواندن، پای گشاده است. فهرست منابع کتاب در دو بخش فارسی و انگلیسی، پرده از میزان تلاش این نویسنده ارجمند برم یدارد. صفح هآرایی کتاب پدیرفتنی است. کتاب با دو فهرست، یکی فهرست مندرجات و دیگری فهرست جداول در پنج فصل اما بدون نمایه و ویراستار، چیده شده است. جلد کتاب، شومیز با سلفون مات است که رهام آن را طراحی کرده است. نشانی نوشت ههای کتاب هم به صورت درون متنی و هم گاه به صورت پانوشت در اختیار خواننده قرار م یگیرد. حال که سخن از کتاب کودک است این هشدار شفیقانه را با مدیران دیارم در میان م ینهم که چرا کتابخانه خو شساخت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرک سیدجما لالدین شهرستان نظرآباد، سا لها بدون استفاده و متروک، رها شده است؟ من به نوبه خودم از این فاجعه فرهنگی، خیس عرق شرمم.