دزدی کتابخانه ملا نعیما طالقانی

سلطان حسین صفوی، مولی محمد نعیم پسر محمدتقی عرفی طالقانی )متوفای 1180 ه ق( معروف به ملا نعیما را به ریاست کتابخانه سلطنتی م یگمارد. ملا نعیما در محاصره شش ماهه اصفهان به دست محمود افغان در سال 1135 ه ق با عد های از شا هزادگان صفوی از آن جا م یگریزد و بسیاری از کتا بها و نسخ هها و آثار ارزشمند کتابخانه سلطنتی و کتابخانه شخصی خود را م یبرد. نعیما پس از مدتی اقامت در قم به منطقه کوهستانی و صعب العبور طالقان م یرود تا کتا بها را بهتر حفظ کند. او بسیاری از کتب ارزنده و نفیس را در اتاقی جاسازی م یکند. مردم محلی برآنند که بخش عظیمی از آن کتابخانه در دل کوه بوده است. دشمنان با حمله به خانه ملا نعیما در م ییابند که مساحت یکی از اتا قها کمتر از مساحت بام است بنابراین دیوار را شکافته کتابخانه را م ییابند و با خود به افغانستان و بعدها به هند م یبرند.