حاج روح الله

زندگ ینامه داستانی شهید رو حالله اصل دهقان. افلاکیان البرز 4 معصومه قیطاسی و اکرم زیبایی در مقام نویسنده و ویراستار دست به دست هم داد هاند و کتابی 199 صفحه- ای را در قطع رقعی و 18 فصل، رقم زد هاند و بدون هیچ مقئم های رفت هاند سر اصل مطلب. آنان میوه این تلاش خویش را حاج رو حالله نامید هاند. ناشر تهرانی سوره مهر هم درسال 1392 چاپ اول کتاب را در 1500 نسخه و با صفح هآرایی پذیرفتنی اما بدون پی و پانوشت جز یک مورد در ص 17 و ب ینمایه و فهرست منابع به چشمان خوانندگان پی شکش کرد. نثر ب یتکلف و ساده و صمیمی کتاب خیلی زود تو را بسان محرمی تما معیار به خلوت داستان زندگی زنانه راوی و ابهت شهید اص لدهقان م یکشد.نوشته پشت جلد: حاج رو حالله، چینی به پیشانی انداخت و به غفارزاده نگاه کرد: وقتی اینجا م یتونی با حورالعین ازدواج کنی چرا برگردی شهر؟ غفارزاده خندید. پرسید: حورالعین حاجی؟ پس چرا ما چیزی نم یبینیم ... چه فاید های داره وقتی نبینیم؟ چرا. وقتی داری شهید م یشی حورالعین جلو م یآد... گلوبند مروارید گردنشه ... نگاهت م یکنه و گلوبند رو م یکشه تا خم م یشی که جم عشون کنی جونت رو دادی دست حورالعین و رفتی ...