احکام برای همه

آسا نترین روش برای به خاطر سپاری احکام به روش طبق هبندی هوشنگ نظری و فریبا حیدری با وسواس تمام، احکام برای همه را به آسا نترین روش برای به خاطرسپاری احکام به روش طبق هبندی تبدیل کرد هاند و ناشر قمی نصایح هم آن را در 2000 نسخه وزیری با جلد شومیز برای چاپ اول در تابستان 1392 با صفح هآرایی د لفریب آماده کرده است. ابوطالب قادری و محمدعلی خفاجی به این د لفریبی، دامن زد هاند. کتاب، پانوشت و فهرست منابع دارد اما نمایه ندارد. ویراستار مشخصی در شناسنامه کتاب، معرفی نشده اما در بند پایانی پی شگفتار از کم کهای ویرایشی چند نفر یاد شده است. همین هم سبب شد دقت کتاب، وسوا سآمیز بالا برود. نظری از آغازین روزهای آماد هسازی کتاب، افنخار آگاهی از جزئیات کتاب را به من عنایت کرد. 174 صفحه کتاب از دو صفحه عکس مراجع معظم تقلید و پی شگفتار نویسندگان و یازده فصل و پیوس تها شکل گرفته است. او در پی شگفتار این کتاب احکام برای همه به موسسه رخسار قرآن، محبت ورزیده است. سپا سگزار او هستم. هوشنگ نظری تألیفات دیگری هم دارد. مخترعی چیر هدست هم هست.