فوتسال،آموزش،تکنیک ها تاکتیک ها

سیدابوالفضل عینی و ناشر تهرانی )نظرآبادی( رهام اندیشه تابستان 1388 را زمانی مناسب برای انتشار کتاب 199 صفح های فوتسال، آموزش،تکنی کهاتاکتی کها یافته و خرید کتاب را با جلد شومیز و در قطع وزیری به عاشقان توپ چه لتکه، پیشنهاد کرد هاند.کتاب در هشت فصل و دو هزار نسخه از پا یا پ ینوشت و نمایه خالی است. در فهرست منابع هم فقط به نام سه منبع بسنده شده است. کتاب اگر چه ویراستار ندارد اما خوب، صفح هآرایی شده است. 62 صفحه کتاب، بدون عکس است و بقیه صفحات با عکس و طرح و جدول و نمودار مناسب، تزیین شده؛ چش منوازی م یکنند.