شایست هسالاری در سیره امام حسین علیه السلام

مریم حیدر یکیا موسسه فرهنگی ظهور نجم البرز در کنار همت خانم مریم حیدر یکیا با ویراستاری مجتبی مقدسی و صفح هآرایی شبنم شهبازی، دست اراده به هم داده و کتاب 209 صفح های شایست هسالاری در سیره امام حسین علی هالسلام را برای چاپ اول در سال 1392 به بهای نامذکور به ناشر تهرانی سپند مینو وانهاده اند. جلد شومیز این کتاب 1000 نسخ های، سلفون مات دارد. چینش محتوای کتاب بر پیش گفتار و چهار فصل و منابع اما بدون نمایه و طراح جلد استوار است. نشانی محتوا در پانوشت دیده م یشود. صفح هآرایی کتاب، خوب است. آقای مقدسی هم ای نکاره است. موسسه فرهنگی ظهور نجم البرز از همان زمان آغاز فعالیت، منشأ آثاری خوب در زمینه فعالیت های گون هگون فرهنگی هنری و از جمله قرآنی در شهرستان نظرآباد بوده است. خاطره مشارکت آنان با موسسه رخسار قرآن در هفتمین آیین شب های روشن ) 1394/4/9 ( همیشه برایم شیرین است. این موسسه و موسسه رخسار قرآن در حال آماده سازی چند پژوهش مشترک قرآنی برای چاپ هستند