حسن بن الزهرا علیهماالسلام

قلبش زلال است و طوفانی و این را به راحتی م یتوانی از چشمانش بفهمی ... دوس تداشتنی است مثل آب. این عبارت را هر وقت که م یخوانم تمام دوران پرفراز و نشیب دوست یام با او بر سرم هوار م یشود. حسین زار عکار این عبارت را بر روی کتابی برایم به یادگار نوشته است. حسین را از آن روزی که در نهایت صداقت نوجوانی از شهرک خور شهرستان ساوجبلاغ به حوزه علمیه حضرت امام جعفر صادق علی هالسلام هشتگرد آمده بود دوست دارم. امروز، بیست سال از آن روزها م یگذرد و بزنم به تخته ه مچنان آن دوستی ادامه دارد. دس تکم از طرف من که این چنین است. دوستی بیست ساله هم به فرمایش امام هشتم علی هالسلام در حکم خویشاوندی است. )قالَ الرِّضا علی هالسلام :مَوَدَّةُ عِشْرینَ سَنةًَ قرَابةٌَ. عیون اخبار الرضا علی هالسلام، شیخ صدوق، تصحیح حسین اعلمی، لبنان: اعلمی، 1404 ، ج 2 ،ص 138 ( نثر فریبای او در سال 1389 دفتر نشر معارف را در قم فریفت و آنان را واداشت تا این کتاب را برای بار نخست در قطع خشتی کوچک 14×14 سانت یمتر در 58 صفحه با جلد شومیز پوشیده از سلفون براق در 3000 جلد به دستگاه چاپ بسپارند. حسین، نشان یهای محتوای این کتاب 700 تومانی را به پایان کتاب برده و پس از آن هم فهرست منابع را درج کرده است. کتاب او، نمایه و ویراستار و طراح جلد ندارد. او در بیان دوران کودکی و نوجوانی و بزر گسالی امام حسن مجتبی علی هالسلام به خوبی قلم زده است. صفح هآرای کتاب ب یآن که نامی از او در کتاب بیابیم سلیقه به خرج داده است. آقای زار عکار، الان هم از اساتید بارز حوزه علمیه و هم دانشجوی دکتری تاریخ تمدن در دانشگاه تهران است و من ه مچنان او را دوست دارم.