قافی ههای چشم به راه

قافی ههای چشم به راه بر رواق مجموعه شعری از علی حمز هپور، جا خوش کرده است که 46 قطعه شعر از او را در قال بهای غزل؛ مثنوی؛ ترکی ببند؛ نو و دوبیتی در بردارد. با این شاعر خو شقریحه، دوستی دیرین دارم و البته درباره نام کتاب، دعوایی با او دارم که سر وقتش به سراغش خواهم رفت. تهران به واسطه نشر البرز فردانش با شمار 2000 نسخه در قطع رقعی با روکش سلفون براق از کتاب قافی ههای چشم به راه میزبانی کرده است. صفحات این کتاب 2500 تومانی را مریم مضانی آراسته که البته از وسواس ظریف زنانه در آن خبری نیست. نامی هم از طراح جلد نم یبینیم. شمار صفحات کتاب م یشد از این، کمتر باشد. شاعر در چاپ نخست این کتاب در 1392 یک صفحه را به آغاز سخن اختصاص داده و در پشت جلد کتاب، سوابق خود را آورده است. تحصیل در مقطع دکتری حقوق بی نالملل، برنامه اکنون این شاعر جوان است . کتاب دیگر او با عنوان حقوق شهروندی )تهران: شریف، 1394 ( را هم در فرصتی دیگر ان شاء الله معرفی خواهم کرد.