کتابشناسی ساوجبلاغ

حسین عسگری 288 صفحه وزیری با جلد سلفون مات، زمینی است که حسین عسگری برای بذرپاشی داد ههایی درباره ساوجبلاغ فرهنگی برگزیده و کتابشناسی ساوجبلاغ را عنوان آن قرار داده است. ناشر ساوجبلاغی رهام اندیشه برای بار نخست، این کتاب را در 1000 نسخه در سال 1383 با صفح هآرایی محمد محمدیان و طراحی جلد صغرا خیامدار به زیر چاپ برده. کتاب، هزار تومان با نمایه و چکیده انگلیسی از ایرج امینی است. دوست و ه محجر های نازنینم، استاد امیر اصغری هم با آن قلم شیوای خود، خوشنویسی کتاب را به عهده گرفت. مؤلف در نهایت محدودیت آن سا لها به تدوین منابع گون هگون از کتاب و مقاله و درگاه و ... با موضوع ساوجبلاغ فرهنگی پرداخت. پیشنهاد او در آغاز کتاب برای را هاندازی مرکز ساوجبلاغ شناسی و کتابخانه تخصصی آن همچنان بر روی زمین مانده است و اگر او منتظر است که از مدیران این دیار کسی آستینی برای این کار بالا بزند آب در هاون کوبیده است. خودت باید آستین بالا بزنی برادر!