سیر تحولات سیاسی اجتماعی غرب

کمال اکبری دکتر کمال اکبری را از زمانی که رییس دانشکده صدا و سیما در قم بود م یشناسم. این کتاب او را از میان کتا بهای ذیل سوا کردم چون دو مجموعه کرجی ارمغان حیات و حوزه علمیه حضرت امام جواد علی هالسلام ناشر آن هستند. 1. مشروعیت و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، قم: معارف، 1384 ؛ 2. سیر تطور فقه سیاسی، تهران: طرح آینده، 1387 ؛ 3. فقه سیاسی و جمهوری اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392 ؛ 4. درآمدی بر ارتباطات و اطلاعات در اسلام، قم: صدا و سیما، 1392 ؛ 5. سیر تحولات سیاسی اجتماعی غرب، کرج: ارمغان حیات، 1392 ؛ 6. جشن حضور، کرج: ارمغان حیات، 1393 ؛ 7. تاملاتی در دین و رسانه، کرج: ارمغان حیات، 1393 . ارمغان حیات، کتاب سیر تحولات سیاسی اجتماعی غرب دکتر کمال اکبری را برای بار دوم در کرج به سال 1393 در 2000 نسخه وزیری با روکش سلفون مات منتشر کرد. صفحات این کتاب 14000 تومانی را فهرست مطالب و پی شگفتار و یازده فصل و منابع پر کرده است. کتاب، نمایه و طراح جلد ندارد اما صفح هآرایی خانم هانیه بوستان، پذیرفتنی است ولی ویراستاری آقای علی کاملی به بازبینی نیاز دارد. در مسیر مطالعه کتاب به نکات و تاملاتی رسیدم که ذکر همه آ نها در این مجال اندک نه ممکن و نه درست است. اگر فرصتی دست داد و آقای اکبری، رغبتی نشان داد همه آن جزئیات را پی شکش خواهم کرد. شبحی کلی از آن نکات را با شما در میان م ینهم. 1. کتاب در حرو فنگاری به خطاهایی دچار است که از شأن کار م یکاهد. 2. در ارایه نشانی نوشت هها در بیشتر موارد، سه لانگاری شده و کار را از یک نوشته پژوهش محور به کاری روزنام های تبدیل کرده است. گاه برای یافتن منبعی که با واژه همان به آن ارجاع داده شده است مجبوریم به چند صفحه پیش برگردیم. 3. در بسیاری از اصطلاحات خارجی به اعراب یا برابر انگلیسی آن برنم یخوریم. به همین جهت تلفظ درست آن اصطلاحات را در اختیار نداریم. درباره معنی فارسی برخی از این اصطلاحات هم با مشکل نامفهوم ماندن عبارت، دست به گریبان هستیم. 4. برخی مطالب به صورتی مخلّ و مملّ در فاصل های کوتاه تکرار شد هاند. 5. عبارت طالس ملطی ) Thales of Miletus ( گوهر بنیادین جهان، آب است )ص 28 ( مرا به یاد آیه جَعَلْنَا مِنَ المَْاء کلَّ شَیء حَیٍّ )هر چیز زند های را از آب قرار دادیم. انبیاء، 30 ( انداخت. 6. این جمله افلاطون ) Plátōn ( را باید به جن گافروزان امروز جهان آموخت: جنگ، نتیجه زوال اقتصاد ساده و سالم است. )ص 40 ( 7. املای برخی واژ هها در طول کتاب، یکسان نیست. 8. برخی بندهای کتاب، دچار اضطراب است و به بازنویسی دوباره نیاز دارد. 9. جمله توماس هابر) )Thomas Haber تکا ندهنده است: انسان، گرگ انسان است. )ص 141 ( 10 . این جمله جان لاک) )John Locke انسا نها از یک گوهرند. )ص 141 ( همه ما را به یاد بیت مشهور مفتی مملکت اهل نظر سعدی م یاندازد: بن یآدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند )کلیات سعدی، ص 47 ، باب اول گلستان، حکایت اعتکاف سعدی در جامع دمشق، تهران: امیر کبیر، چ 14 ، 1386 ( 11 . به منتسکیو) Montesquieu ( احترام م یگذارم کسی که که اندیش هاش درباره تفکیک قوا )ص 142 ( این همه در فلسفه سیاسی و ساختار اجرایی حکومت در جهان امروز، فراگیر شده است.