شست كج ) )Hallux valgus

تعريف شست کج: عبارت است از انحراف انگشت شست به خارج و انحراف سر اولين استخوان كف پايي به داخل. علل: 1ـ استفاده از كفش هاي پنجه تنگ 2ـ ارثي 3ـ قطع انگشتان مجاور شست پا 4ـ صافي كف پا 5ـ بيماري هاي التهابي مثل روماتيسم مفصلي 6ـ افزايش سن و وزن علائم و عوارض: 1ـ انحراف شست به سمت خارج 2ـ درد در مفصل شست 3ـ بد شكلي شست 4ـ آرتروز زودرس 5ـ ايجاد بافت پينه اي در قسمت داخلي مفصل كف پايي ـ انگشتي شست اشكال مختلف شست كج: 1ـ شست در مجاورت انگشت دوم به خارج منحرف مي شود، بدون اينكه انحرافي داشته باشد. 2ـ شست در زير انگشت مجاور قرار گرفته و به خارج منحرف مي شود. 3ـ شست روي انگشتان مجاور قرار گرفته و به خارج منحرف مي شود. حرکات اصلاحی: 1ـ كشش بافت هاي كوتاه شده: انگشت شست را گرفته و به سمت داخل مي كشيم و حداقل به مدت 30 ثانيه نگه مي داريم تا بافت هاي كوتاه شده كشيده شوند. 2ـ فرد يا مي گيرد كه عمل باز كردن انگشتان پا را به طور ارادي و فعال انجام دهد. 3ـ فرد بايد كفش هاي اندازه پا (كفش هاي پنجه پهن) بپوشد. قسمت جلوي كفش بايستي به اندازه پهناي قسمت جلوي پا باشد. 4ـ اگر علت صافي كف پا باشد، حتماً بايستي از كفي طبي در داخل كفش استفاده نمايد. 5ـ استفاده از پد لا انگشتي. 6ـ استفاده از آتل شبانه. نكات مهم: 1ـ استفاده از پد لا انگشتي خارج از كفش مناسب است و اگر در داخل كفش استفاده شود، نبايستي روي انگشتان فشار وارد نمايد. 2ـ اصلاح شست كج بايد به تدريج صورت گرفته و زاويه اصلاح نيز بايد به تدريج افزايش يابد. 3ـ در صورتي كه شست كج شديد و يا قديمي باشد و تحرك شست كمتر باشد، نبايستي در صدد اصلاح آن برآييم. یادمان باشد همیشه متخصصین بهترین تشخیص و درمان را دارند. 25/14 در صد از 2500 دانش آموزان 8 تا 14 سال نظرآبادی دچار عارضه شست کج هستند.